Privacy policy

<p>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "QUBO", reģistrācijas numurs: 40103989995, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 98-1, Rīga, LV-1009 (turpmāk &ndash; BeanBags) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. <br />Saskaņā ar to esam sagatavoju&scaron;i Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegū&scaron;anu, izmanto&scaron;anu, publicē&scaron;anu, nodo&scaron;anu un uzglabā&scaron;anu. <br />Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.</p>

<h3>Personas datu apstrādes tiesiskais pamats</h3>

<p>1. BeanBags apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz &scaron;ādiem tiesiskajiem pamatiem:<br />&bull; līguma noslēg&scaron;anai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodro&scaron;inātu tā izpildi;<br />&bull; normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saisto&scaron;os ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;<br />&bull; saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekri&scaron;anu;<br />&bull; likumīgās interesēs - lai realizētu no BeanBags un Klienta starpā pastāvo&scaron;ajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrieto&scaron;as BeanBags likumīgās intereses.</p>

<p>2. BeanBags likumīgās intereses ir:<br />&bull; veikt komercdarbību;<br />&bull; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēg&scaron;anas;<br />&bull; nodro&scaron;ināt līguma saistību izpildi;<br />&bull; saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);<br />&bull; analizēt BeanBags mājaslapas darbību;<br />&bull; administrēt BeanBags Klienta kontu;<br />&bull; reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;<br />&bull; nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;<br />&bull; novērst krāpniecību;<br />&bull; administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;<br />&bull; informēt sabiedrību par savu darbību.</p>

<h3>Personas datu apstrādes nolūki</h3>

<p>3. BeanBags apstrādā personas datus &scaron;ādiem nolūkiem:<br />- klienta identificē&scaron;anai;<br />- līguma sagatavo&scaron;anai un noslēg&scaron;anai;<br />- preču piegādei un pakalpojumu ierīko&scaron;anai un snieg&scaron;anai (līguma saistību izpildei);<br />- preču reklamē&scaron;anai un izplatī&scaron;anai jeb komerciāliem nolūkiem;<br />- klientu apkalpo&scaron;anai;<br />- iebildumu izskatī&scaron;anai un apstrādei;<br />- norēķinu administrē&scaron;anai; <br />- mājas lapas darbības uzlabo&scaron;anai.</p>

<h3>Personas datu apstrāde</h3>

<p>4. BeanBags apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvo&scaron;os privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.</p>

<p>5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodro&scaron;inā&scaron;anai BeanBags var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevi&scaron;ķas preču piegādes vai pakalpojumu snieg&scaron;anas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtī&scaron;ana un tamlīdzīgi. Izpildot &scaron;os uzdevumus, BeanBags sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par BeanBags datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un BeanBags ir tiesības nodot sadarbības partneriem &scaron;o darbību veik&scaron;anai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepiecie&scaron;ams &scaron;o darbību veik&scaron;anai.</p>

<p>6. BeanBags sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodro&scaron;inās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei BeanBags uzdevumā.</p>

<p>7. BeanBags neizpauž tre&scaron;ajām personām Klienta personas datus izņemot &scaron;ādus gadījumus:<br />&bull; ja attiecīgajai tre&scaron;ajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);<br />&bull; ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekri&scaron;anu;<br />&bull; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;<br />&bull; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos BeanBags likumīgo intere&scaron;u aizsardzībai.</p>

<p>Personas datu glabā&scaron;anas notiek tik ilgi:</p>

<p>&bull; kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;<br />&bull; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BeanBags vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;<br />&bull; kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;<br />&bull; kamēr ir spēkā Klienta piekri&scaron;ana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.</p>

<h3>Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības</h3>

<p>8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.beanbags.lv , sadaļā &ldquo;Mani dati&rdquo;, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekri&scaron;anas komerciālu ziņojumu saņem&scaron;anai.</p>

<p>9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtī&scaron;anu pla&scaron;i izmantotajā formātā viņam pa&scaron;am vai tre&scaron;ajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmanto&scaron;anas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi BeanBags). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz &scaron;ādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.<br />Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeig&scaron;anas pieteikumu.</p>

<h3>Klienta piekri&scaron;ana datu apstrādei un tiesības to atsaukt</h3>

<p>Klients piekri&scaron;anu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekri&scaron;ana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņem&scaron;ana u.c.), var dot www.beanbags.lv mājas lapā, zvanot uz +37125500112 vai klātienē BeanBags veikalos</p>

<p>10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekri&scaron;anu tādā pat veidā, kādā tā dota.</p>

<p>11. Piekri&scaron;anas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekri&scaron;ana bija spēkā</p>

<p>12. Atsaucot piekri&scaron;anu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.<br />Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi.</p>

<p>13. BeanBags veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).</p>

<p>14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi BeanBags veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņo&scaron;ana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).</p>

<p>15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par BeanBags veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekri&scaron;anu.</p>

<p>16. Klients piekri&scaron;anu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekri&scaron;ana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņem&scaron;ana u.c.), var dot www.beanbags.lv mājas lapā, sadaļā &ldquo;Mani dati&rdquo;, zvanot uz +371 25500112 vai klātienē BeanBags veikalos</p>

<p>17. Klienta dotā piekri&scaron;ana komerciālu paziņojumu saņem&scaron;anai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeig&scaron;anās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņem&scaron;anas.</p>

<p>18. BeanBags pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtī&scaron;anu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.</p>

<h3>Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde</h3>

<p>19. BeanBags mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami &scaron;eit.</p>

<p>20. BeanBags mājaslapās var tikt ievietotas saites uz tre&scaron;o personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lieto&scaron;anas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko BeanBags nenes atbildību.</p>

<h3>Citi noteikumi</h3>

<p>Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmanto&scaron;anas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasīju&scaron;i mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptēju&scaron;i tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodro&scaron;inātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.</p>

<p>Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risinā&scaron;anai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņem&scaron;anas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]<br />Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepiecie&scaron;ama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.</p>

# Hit ENTER to search or ESC to close